Missie

Missie

“Zijn zoals je bent, leer door te groeien en neem je volgende stap”

Visie

De hulpverlening van JOJA B.V. richt zich op het leren van nieuwe, alternatieve vaardigheden, passend bij de levensfase. JOJA B.V. wil hulpvragers laten ervaren dat ‘leven met een beperking’ niet als een beperking ervaren hoeft te worden.

Verschillende levensfasen vragen om verschillende vaardigheden. Hulpvragers en hun naasten willen zo fijn en normaal mogelijk leven. In alle fasen worden voortdurend eisen gesteld aan (sociale) vaardigheden en sociaal wenselijk gedrag, om te kunnen meedoen in de samenleving. Het tempo van het leren en opdoen van positieve ervaringen vraagt ten eerste om acceptatie van de hulpvrager, hun naasten en de hulpverlener(s) dat veel zaken niet als vanzelf gaan.

JOJA B.V. biedt begeleiding met ruimte om in eigen tempo een plek in de maatschappij (terug) te vinden. Er is aandacht voor gevoelens als veiligheid en geluk. JOJA B.V. wil dat hulpvragers ervaren dat ze in een warm nest zijn beland en dat ze zich vertrouwd en thuis voelen bij de begeleiding die wordt geboden. Daarnaast is in de werkwijze van de ambulante begeleiding en dagbesteding een heldere structuur op basis van de drie R’s (Rust, Reinheid & Regelmaat) verweven.

Kernwaarden

 • Samenwerken; in samenspraak met en met toestemming van elkaar. Hulpvrager, naasten en belangrijke anderen werken aan resultaten.
 • Veiligheid als basisbehoefte.
 • Gezag en wederzijds respect; het creëren van een veilige, voorspelbare en begrensde omgeving.
 • Zelfstandigheid; met als doelen zelfherkenning, zelfrespect, zelfvertrouwen en een gezond verantwoordelijkheidsgevoel.
 • Normen en waarden; rekening houden met algemene waarden en normen van de omgeving en samenleving.
 • Doen wat je belooft.

Kleinschaligheid

JOJA B.V. is kleinschalig van opzet en wil langzaam groeien. JOJA B.V. is ingericht om ongeveer twaalf (12) hulpvragers goed, effectief, doeltreffend en passend te kunnen begeleiden.

Mensen hebben vertrouwen in de hulpverlening wanneer zij rechtstreeks contact hebben met een vaste hulpverlener. Zij waarderen het wanneer zij snel en zonder drempels hun hulpvraag kunnen uiten. Zij ervaren dat zij centraal staan en dat er één regievoerder is voor hun en hun naasten.

De regievoerder kent en onderhoudt contacten in haar/zijn netwerk van hulpverleners en zorgt daarmee voor een goede toegankelijke hulpverlening. Zo wordt voorkomen dat de hulpvrager van het kastje naar de muur wordt gestuurd.

De regievoerder vertegenwoordigt de belangen van de hulpvrager en is verantwoordelijk voor de coördinatie en regie tijdens het hulpverleningsproces. Hij/zij controleert samen met de hulpvrager of de begeleiding goed verloopt. Door regelmatig samen terug te kijken, kan de hulpverlening zich verbeteren.

JOJA B.V. kent geen managementlagen waardoor hulp sneller, adequaat, deskundig en passend bij de hulpvrager kan worden uitgevoerd. In overleg en in samenspraak met de hulpvrager wordt de hulpverlening opgesteld. De hulpverlener is goed, sectorgericht, opgeleid (in het welzijnswerk) en heeft ruime praktijkervaring (vlieguren in de praktijk) met ambulante begeleiding en dagbesteding.

Wie zijn de hulpvragers?

De hulpverlening is bedoeld voor hulpvragers die een geldige Wmo-beschikking of indicatie hebben voor begeleiding zonder verblijf.

De hulpvraag heeft betrekking op:

 • Een mild enkelvoudig probleem in één leefgebied
 • Een ernstig enkelvoudig of meervoudig probleem (of problemen) op één of meer leefgebieden.

Er is behoefte aan ondersteuning in de regierol. Soms moet de regierol worden overgenomen. Bijvoorbeeld wanneer duidelijke aansturing nodig is door gedragsproblematiek van de hulpvrager die (minder goede) invloed heeft op het uiteindelijke resultaat. Dit hangt af van de situatie op het moment van indicatie en de resultaten die de hulpvrager wil behalen.

Samen en in overleg met de hulpvrager zorgt de regievoerder dat tijdig andere hulpverleners/disciplines worden ingeschakeld. Dit kan gaan om het vinden van een zinvolle dagbestedingsplaats in de gemeente of het inschakelen van huisarts, wijkverpleging, maatschappelijk werkende, psycholoog, psychiater, interne begeleiders in het onderwijs en begeleiders van verenigingen.

De regievoerder behoudt de rol van coördinator bij het inschakelen van meerdere disciplines die ondersteuning/behandeling bieden aan de hulpvrager.

In principe kent JOJA B.V. geen doelgroepenbeleid. Centraal staan de gevolgen die een hulpvrager dagelijks ondervindt als gevolg van een beperking of een psychiatrische stoornis. Veelal gaat om jeugdigen, jongvolwassenen en volwassenen met hechtingsproblematiek/ PDDNOS/ADHD/LVB die begeleiding nodig hebben.

Uitsluiting

 • Hulpvragers die door een verslaving in het dagelijks functioneren worden belemmerd. Zij moeten zich eerst laten behandelen voor de verslaving.
 • Hulpvragers waarbij sprake is van ernstig suïcide gevaar.
 • Hulpvragers met meervoudige fysieke handicaps (vanwege onvoldoende kennis en ervaring op somatisch gebied). 

Verwijzers

 • Wmo-teams
 • Justitie
 • GGD
 • GGZ
 • Huisartsen
 • Ketenpartners
 • JGZ
 • VG
 • WZG

De ondersteuning/begeleiding is gericht op:

Het begeleiden bij een verslechterde redzaamheid en/of participatie, het stabiliseren van de zelfredzaamheid en/of participatie of het verbeteren van de zelfredzaamheid en/of participatie.

Kijkend naar resultaatgebieden is de ondersteuning/begeleiding gericht op:  

 • (Ondersteuning bij) het opbouwen van het sociale netwerk van de hulpvrager;
 • Ondersteuning bij thuisadministratie;
 • Ondersteuning bij zelfzorg;
 • Het persoonlijk functioneren waar nodig stimuleren
 • Begeleiding om gebruik te maken van een vorm van daginvulling, zoals dagbesteding, school, stage en eventueel werk. Een daginvulling wordt door JOJA B.V. als voorwaarde gesteld om goed te kunnen worden begeleid.

In het ondersteuningsplan worden de ondersteuningsgebieden nader uitgewerkt. Dit plan wordt ter goedkeuring aangeboden aan de hulpvrager. Het ondersteuningsplan wordt met de hulpvrager geëvalueerd en op grond van de evaluatie bijgesteld en verbeterd.

Kwaliteitsmanagementsysteem

Het gebruik van het KMS helpt JOJA B.V. om een PDCA cyclus in werking te zetten. Na een periode van gewenning herhaalt de cyclus zich vanzelf en wordt het een instrument dat ondersteunt bij het continu verbeteren van de begeleiding en bedrijfsvoering.

We spreken dan van een cyclische werking en een werkend KMS.

JOJA B.V. werkt met een KMS dat meerdere malen is getoetst op de cyclische werking door de certificerende instelling “het Keurmerkinstituut”. Het voldoet aan de normen van ISO 9001 2008/2016 en ISO/HKZ 2010

Sitemap